5. Oppfølging

SIrkel av fire piler

For å lykkes med varige endringer er det viktig at avdelingen opprettholder fokus på samvalg også etter implementeringsfasen.

Bruk sjekklisten til å finne ut hvordan avdelingen ligger an:

 • Har dere en oppfølgingsplan?
Hvis ikke
I en plan for oppfølging kan man, for eksempel, fortsette med de aktiviteter som ble gjort under implementeringsfasen (se Planlegg aktiviteten). Lenger ned på denne siden finner du også gode tips for å opprettholde motivasjon og kunnskapsnivå hos de ansatte. I tillegg kan det være lurt å lage en plan for å følge med på progresjonen gjennom gjentatte målinger.
 • Er de ansatte i avdelingen motivert?
Hvis ikke
Se avsnittet “Opprettholde motivasjon” lenger ned på siden for tips og råd.
 • Støter dere på hindringer som gjør arbeidet vanskeligere?
Tips
Identifiser hva som gjør arbeidet med samvalg vanskelig. Snakk med samvalgskoordinator og andre som jobber med implementering på ditt sykehus for å få tips om hvordan du kan omgå disse.
 • Er ansvaret for oppføling tydelig fordelt?
Hvis ikke
Klargjør hvem som er ansvarlig for de ulike oppgavene i oppfølgingsplanen. Hovedansvaret bør ligge på seksjonsleder, men oppgaver kan delegeres, for eksempel til fagansvarlig lege og sykepleier, eller opplæringsansvarlig.
 • Opplever pasientene å bli invitert til å delta?
Vet ikke
Se avsnittet “Måle endringer” lenger ned på siden.
 • Finnes det en plan for å opprettholde kunnskapsnivået hos de ansatte?
Hvis ikke
Se “Opprettholde kunnskapsnivå” lenger ned på siden.

Ledere er nøkkelpersoner for å holde oppe motivasjonen. Tidspress, krisehåndtering og gamle vaner kan hindre progresjon i gjennomføringen av samvalg. Kvaliteten på samvalg i en avdeling må vedlikeholdes, og hvis noen opplever at samvalg ikke praktiseres har det en demotiverende effekt.

Som leder kan motivere dine kolleger gjennom å:

 • Vise engasjement
 • Etterspørre resultater og fremdrift
 • Vise at samvalg prioriteres i praksis ved å avsette tid til å gjennomføre arbeidet
 • Fokuser på nytteverdien for både pasienter og klinikere
 • Trekke frem gode pasienthistorier

Samvalgssenteret kan tilby ekstra undervisning ved behov for veiledning, eller motivasjon.

Leder er ansvarlig for å legge til rette for at kunnskapsnivået opprettholdes.

Som leder kan du:

 • Støtte opplæringsansvarlig i avdelingen, for eksempel en fagsykepleier
 • Etablere kontakt med samvalgskoordinator i ditt helseforetak
 • Konkretisere samvalg i lederavtalen
 • Ha oversikt over hvor mange som har fått undervisning

Opplæringsansvarlig kan (i samarbeid med arbeidsgruppen):

 • Lage en plan for å gi ansatte regelmessig påfyll av kunnskap (f.eks. e-læring)
 • Gjøre lynkurset til en del av opplæringsplan for nyansatte.
 • Sammen med leder løfte samvalg som tema på fagdager, tavlemøter og andre arenaer
 • Bruke en kombinasjon av virkemidler for å nå praksisendring. Se Samvalgstrappa
 • Oppmuntre klinikerne til å øve på samvalg, ved å sende inn lydopptak til Samvalgssenteret

Målinger kan være nyttig for å avdekke om hvorvidt:

 • Samvalg utføres
 • Pasientene opplever å bli invitert til å delta i valg
 • De ansatte i avdelingen er motivert

Tips på fremgangsmåte:

 • Involver gjerne kolleger med forbedringskunnskap
 • Lag et tydelig resultatmål for hva som skal oppnås
 • Anvend både kvalitative og kvantitative mål for samvalg
  Eksempler: Prosessmål (for eksempel spørreundersøkelser) og resultatmål (for eksempel telle tjenestekoder)
 • Utfør målinger jevnlig og sammenlign resultatene fortløpende for å vurdere endring over tid. Hvis det ble gjort en baselinemåling i starten av prosessen: Ha den som utgangspunkt.

Forslag på parameter for måling:

 • Bruk av tjenestekoder kan være en enkel og målbar parameter
 • Pasientrettete spørreundersøkelser eller intervjuer
 • Kunnskapsnivå og motivasjon hos ansatte i avdelingen
 • Antall ansatte som har gjennomført opplæring

Bruk gjerne våre spørreskjemaer (Nyttige ressurser)

For en vellykket implementering bør dette være på plass:

At samvalg:

 • Aksepteres som metode
 • Blir gjennomført
 • Oppleves som relevant
 • Brukes slik det skal (etterlevelse og kvalitet)
 • Tilbys pasientene
 • Tilbys over tid

God implementering gir bedre pasientutfall (Proctor et al., 2011).

Opplæring

 • Opplæring i samvalg for ansatte, og studenter på universitetet
 • Kurs i samvalgsveiledning
 • Lydopptak med personlig veiledning
 • Skreddersydd undervisning ved behov

Implementering

 • Kurs i implementering av samvalg
 • Veiledning i implementeringsarbeid
 • Identifisering av samvalg i pakke- og pasientforløp
 • Hjelp med målingsmetoder

Se Samvalgstrappa for en oversikt over tilgjengelige resursser

Utenfor Helse Nord

 • Tilgang til e-læringskurs og alle andre åpne ressurser i Samvalgsveiviseren
 • Digitale foredrag, skreddersydd etter behov
 • Veiledning for samvalgsteam og samvalgskoordinatorer med utgangpunkt i Samvalgsveiviseren og pasientforløp

Vennligst ta kontakt med oss hvis du har spørsmål, eller ønsker å benytte tilbudene!

Bli med i vårt fagnettverk

Samvalgssenteret inviterer regelmessig til et nettbasert fagnettverk som holdes i et virtuelt møterom. Møtet er åpent for deltakere fra alle helseregioner.

Hensikten med møtet er å dele og øke kunnskap om samvalg. I tillegg er dette en fin anledning til å bygge nettverk og etablere kontakt med andre som er interessert i samvalg.

Klikk her for å få informasjon om påmelding, program og tidspunkt for neste møte.

Gannt-diagram med teksten: 5. Oppfølging og vedlikehold
Logo Finnmarksykehuset