Om Samvalgssenteret

Samvalgssenteret er finansiert av Helse Nord RHF (Regionalt helseforetak), eies av UNN (Universitetssykehuset Nord-Norge) og er lokalisert ved UNN, Tromsø. Oppdraget vårt er å bidra til at samvalg blir implementert i Helse Nord RHF. Det gjør vi gjennom å: 

  • Produsere og veilede i produksjon av samvalgsverktøy
  • Veiledning i implementering av samvalg i en klinisk hverdag
  • Tilby opplæring i samvalg for studenter, helsearbeidere, pasienter og andre
  • Utvikle e-læring og informasjonsmateriell
  • Åpent dele og spre informasjon om samvalg
Bli med i vårt fagnettverk

Samvalgssenteret inviterer regelmessig til et nettbasert fagnettverk som holdes i et virtuelt møterom. Møtet er åpent for deltakere fra alle helseregioner.

Hensikten med møtet er å dele og øke kunnskap om samvalg. I tillegg er dette en fin anledning til å bygge nettverk og etablere kontakt med andre som er interessert i samvalg.

Klikk her for å få informasjon om påmelding, program og tidspunkt for neste møte.

Samvalgsverktøy

Produksjon av samvalgsverktøy foregår på en systematisk måte etter en generisk modell, og blir tilpasset hver enkelt medisinske problemstilling. De er bygd opp etter stegene i en beslutningsprosess. I tillegg til tekst om diagnose og behandlingsmuligheter, inneholder samvalgsverktøyene korte informasjons- og motivasjonsfilmer med pasienter og helsepersonell. Alle samvalgsverktøyene blir produsert i nært samarbeid med klinikere og pasienter. 

Alle samvalgsverktøy produseres i tråd med nasjonale kvalitetskrav. Disse bygger på de internasjonale IPDAS-kriteriene. Samvalgsverktøyene bygger også på kriteriene for evidensbasert pasientinformasjon, som angir hvilken informasjon som bør tas med, og hvordan den bør presenteres på en riktig, kvalitetssikret og forståelig måte.
Modellen som samvalgsverktøyene bygger på er utviklet av Samvalgssenteret i samarbeid med TakePart Media + Science, inkubatorprosjektet DAfactory, Direktoratet for e-helse og Helsedirektoratet.

Er du helsepersonell, og ønsker å utvikle et samvalgsverktøy etter vår modell? I så fall kan vi bidra med veiledning og oppfølging gjennom hele produksjonen. Ta kontakt, så hjelper vi deg. Se mer i vår Veileder for produksjon av samvalgsverktøy.  

Undervisning og opplæring

Samvalgssenteret tilbyr undervisning i samvalg til helsepersonell, studenter, pasienter og pårørende. Vi skreddersyr undervisningen til kompetansenivå og formål. Vi utvikler også e-læring og informasjonsmateriell til bruk i undervisning og klinikk.
Samvalg er et obligatorisk læringsmål for leger i spesialisering. I tillegg er det et integrert læringsmål i sykepleie-, fysioterapi og legeutdanningene. 

Samarbeid

Samvalgssenteret samarbeider med ulike pasientorganisasjoner, profesjonsorganisasjoner, helseforetak og utdanningsinstitusjoner nasjonalt og internasjonalt, samt med Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse og Folkehelseinstituttet.
Vi samarbeider også med SHARE TO CARE, som har innført samvalg i samtlige avdelinger og klinikker ved universitetssykehuset i Kiel. De siste årene har SHARE TO CARE utviklet mer enn 60 ulike samvalgsverktøy, e-læringskurs om samvalg for leger og kurs i samvalgsveiledning for leger og sykepleiere. 
Samvalgssenteret er representert i Faggruppe samvalg, en nasjonal faggruppe som ledes av Norsk helsenett. Faggruppen skal sikre helhetlig kvalitet, forvaltning og utvikling i de nasjonale samvalgsverktøyene som publiseres på helsenorge.no.

Sist oppdatert 14. februar, 2024

Logo Finnmarksykehuset