3. Tilpasse rutiner

For å lykkes med samvalg er det viktig å identifisere hvor i pasientforløpet samvalget skjer, og om det er andre rutiner og prosedyrer hvor samvalg har sin naturlige plass. Ved å definere hvor samvalg skjer i pasientforløpene øker også den generelle bevisstheten om å invitere pasienten inn i valget.

“Synliggjøring av samvalg i et forløp er et viktig ledd for å sikre at pasientene får en mer aktiv rolle i egen behandling”

Kari B. Fauske
Kvalitetsrådgiver, Helse Møre og Romsdal

Dame med kort krøllet hår som smiler mot kamera
 • Sett ned en eller flere små, tverrfaglige arbeidsgrupper for ett eller flere av de mest relevante pasientforløpene / pakkeforløpene. Gruppen bør være lederforankret. Ta med en brukerrepresentant. Når samvalget er plassert i forløpet, kan man diskutere hvordan man kan legge til rette for dette i den kliniske konsultasjonen.
 • Legge til rette for samvalgsveiledning i forløpet (se 4. Forberedte pasienter). Samvalgsveiledning betyr at helsepersonell veileder pasienter frem til å ta en beslutning. Gjennom spørsmål og eventuelt utdypende informasjon øker man muligheten for at pasientene er klare for å delta i valg. Samvalgssenteret tilbyr kurs i samvalgsveiledning, ta gjerne kontakt.
 • Husk også på samvalg i forløp der beslutninger må revideres eller gjentas (kroniske diagnoser).
 • La samvalg være en del av rutiner og prosedyrer. Involver ulike helseprofesjoner i arbeidet.
 • Det er laget en tjenestekode og en frasekode for samvalg som kan brukes som dokumentasjon i journal. Kodene er ikke aktiverte / lagt inn i alle helseforetak. Kontakt din EPJ-ansvarlige for å gjøre kodene tilgjengelige.
 • Når samvalg dokumenteres i journal, fungerer dette også som en informasjon både til pasient og fastlege om at pasienten har deltatt i valget.
 • Tjenestekoden kan telles, og dermed fungere som en type måling av samvalg.
 • Les mer om målinger under avsnittet Oppfølging.
 • Bruk gjerne våre spørreskjemaer (Nyttige ressurser)
 • Involver gjerne kolleger med forbedringskunnskap.
 • Feire oppnådde mål i avdelingen!
Eksempel på samvalg i pakkeforløp for prostatakreft uten spredning

Når du klikker på figuren vises først pakkeforløpet sett fra klinikers ståsted. Deretter ser man hvordan pasienten opplever forløpet. Samvalg er en prosess. Til sist vises eksempler på hvordan informasjon om retten til å delta i valg knyttet til egen helse i flere ulike faser av forløpet kan hjelpe pasienten til å delta i valget.

Tjenestekode og frasekode

Samvalg kan skje både hos fastlege og i sykehus, avhengig av medisinsk tilstand. I dialog med fastleger kommer det frem at dersom samvalg er dokumentert i journalen, er dette en støtte og en påminnelse til fastleger om samvalg generelt, at pasienten er orientert om de ulike mulighetene, og har fått tilbud om å delta i valget. Samvalg kan dokumenteres i pasientjournalen ved hjelp av frasekode.

Forslag til frasekode: «I samtalen ble pasienten informert om ulike alternativer for utredning, behandling og oppfølging. Mulige fordeler og ulemper med de ulike alternativer ble drøftet med pasienten.»

Tjenestekode:
SAM.2

Frasekode:
j_Samv

Aktiviteter og tidsbruk

Gannt-diagram med teksten: 3. Tilpasse rutiner