1. Ledelse og motivasjon

Implementering av samvalg krever en strukturert og gradvis tilnærming, og er avhengig av motiverte medarbeidere. God informasjon om hva samvalg er, hvorfor samvalg er viktig for pasienten og ledere som går foran bidrar til motivasjon.

Samvalg er en prosess for pasienten, og en holdningsendring for helsepersonell. Dersom de ytre rammene legger til rette for denne endringen, kan også de indre barrierene og eventuell motstand reduseres. For å få dette til må ledere gå foran og være involvert gjennom hele prosessen.

“Samvalg er en måte å sikre at pasientene vet hvilket valg de står overfor, og at de forstår konsekvensen av valget.”

Ann Kristin Hansen
Seksjonsleder ved Ortopedisk avdeling, UNN HF

Helsearbeider kledd i hvitt som står i en sykehusgang og smiler
 • Sett av ledertid i klinisk ledelse til for å følge opp arbeidet.
 • Sett ned en liten gruppe (styringsgruppe/arbeidsgruppe) med klinisk tverrfaglig ledelse, brukerrepresentant og en “driver” (prosjektleder). Dette bidrar til god oversikt, koordinering av arbeidet og mulighet for evaluering og korrigering underveis. Ta gjerne utgangspunkt i et styringsdokument som kan beskrive planene avdelingen lager. Rollefordelingen i arbeidsgruppen bør klargjøres allerede i starten.
 • Rapporter fremgangen i arbeidet i linjen 1-2 ganger årlig (for eksempel via dialogavtalene eller i møter med direktør).
 • Motiver ansatte: Vær tydelig på at samvalg har verdi både for pasienter og for ansatte.
 • Finn de lokale driverne. Hvem er engasjert og har interesse for utviklingsarbeidet?
 • Involver fag- og undervisningsansvarlige i undervisningsplanene.
 • Delta i det regionale samvalgsnettverket for å øke kompetansen, diskutere utfordringer og løsninger, og hente støtte ved behov. Send oss en e-post, så sender vi deg invitasjon til nettverket.

 • Inviter en brukerrepresentant med i arbeidsgruppen, eller ta kontakt med Brukerutvalget ved sykehuset.

 • Vurder å måle i hvilken grad pasientene opplever å bli invitert i valg før dere starter prosessen. Resultatet kan brukes som en baseline for fremtidige målinger. En slik måling bør være anonymisert for å unngå bias. Les mer her om å Måle endringer.
 • Lag en plan. Ta gjerne utgangspunkt i tidslinjen, eller bruk andre verktøy for å planlegge og koordinere tiltakene.
 • Bruk eksisterende arenaer for møter, for eksempel morgenmøter, undervisningsmøter, fagdager eller annet. Bruk gjerne korte hyppige møter.
 • Tenk langsiktig. Samvalg er en prosess, og modenhet og endring skjer over tid. Implementering krever vedlikehold og langsiktig fokus. Bruk gjerne tankegangen fra forbedringsmodellen I trygge hender 24/7 (Planlegg, gjennomfør, evaluer, korriger).
 • Sørg for at pasientene blir invitert til samvalg, og får tilgang til informasjonsmateriell.

Aktiviteter og tidsbruk

Tidslinjen gir et eksempel på anbefalt rekkefølge av aktiviteter.
God planlegging gjør gjennomføringen enklere og mindre tidkrevende for alle ansatte.

Gannt-diagram med rekkefølge for implementering

Les mer på prosjektveiviseren.no

Prosjektveiviserens formål er å bidra til flere vellykkede prosjekter. Den beskriver virksomhetens overordnede styring av sine prosjekter, basert på faser og beslutningspunkter.