Implementering av samvalg i en klinisk hverdag

Samvalgsveiviserens formål er å bidra med praktiske råd for innføring av samvalg i en klinisk hverdag. Målgruppen er ledere, klinikere, samvalgskoordinatorer og brukerrepresentanter som skal implementere samvalg i sin klinikk/avdeling.


Klikk på ikonene for å komme til temasidene

Samvalg innebærer at pasient og helsepersonell sammen kommer fram til hvilken undersøkelse, behandling og oppfølging som passer best for pasienten.

«Ved samvalg samarbeider pasient og helsepersonell om å treffe beslutninger om utredning, behandling og oppfølging, i den grad og på de måter pasienten ønsker. Pasienten får støtte til å vurdere alternativene, ut fra beste tilgjengelige kunnskap om fordeler og ulemper, og til å utforske egne verdier og preferanser.» (Nasjonal sykehusplan 2016 – 2019).


Denne filmen viser hva samvalg er, og hvorfor det er viktig å ta del i valg som gjelder egen helse.

Samvalg er en pasientrettighet, forankret i bl. a. pasientrettighetsloven og helsepersonelloven, ulike stortingsmeldinger og i oppdragsdokumentene til helseforetakene (se referanselisten).

Forskning viser at samvalg:

  • Gir mer fornøyde og bedre informerte pasienter
  • Øker gjennomføring av påbegynt behandling
  • Ofte leder til valg av mer konservativ behandling
  • Kan bidra til færre pasientklager
    (Cochrane, 2017)

Mange pasienter ønsker å delta, og kunnskap om egen helse kan både bidra til økt helsekompetanse og evne til å ta del i valg. For klinikere kan kunnskap om samvalg bidra til en bedre klinisk kommunikasjon og økt kunnskap om pasientens preferanser.

“Seks steg til samvalg” er en god måte å strukturere kommunikasjonen på i konsultasjoner der det må tas en beslutning. For pasienten blir det lettere å forstå og huske informasjonen, og for helsepersonellet er det en hjelp til å holde en stødig kurs i samtalen. Rekkefølgen sikrer kvaliteten på kommunikasjonen og at samtalen legger til rette for samvalg. Dette er viktig for at pasienten skal kunne ta et informert valg.

I e-læringskurset «Seks steg til samvalg» (40 min.) lærer du mer om metoden. Kurset er spesielt utviklet for behandlere.

Samvalg er aktuelt der det finnes flere tilgjengelige behandlingsmuligheter, og der pasientens egne verdier og preferanser er avgjørende for hva som er riktig beslutning.

Det er viktig å ta med alle muligheter, inkludert det å ikke gjøre noe, eller vente og se. Strukturen i samtalen legger til rette for at pasienten får nødvendig informasjon, i riktig rekkefølge, for å kunne delta i valget (se e-læringskurset «Seks steg til samvalg»).

Samvalgsveiviseren har tatt utgangspunkt i National Health Service (NHS, England) sin Summary guide for implementering av samvalg. NHS sier dette om guiden: «This guide provides best practice advice, not statutory guidance».

Samvalgssenteret har tilpasset guiden til klinisk hverdag gjennom dialog med pasienter og klinikere. Veiviseren har vært pilotert i en stor poliklinikk ved Universitetssykehuset Nord-Norge Helseforetak (UNN HF), og tas nå i bruk ved flere sykehus. Innholdet er under kontinuerlig forbedring, og erfaringer fra bruk tas fortløpende inn i evaluering og korrigering av veiviseren.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har innspill eller ønsker å komme i gang med implementering av samvalg.

Samvalgssenteret inviterer regelmessig til et nettbasert fagnettverk som holdes i et virtuelt møterom. Møtet er åpent for deltakere fra alle helseregioner.

Hensikten med møtet er å dele og øke kunnskap om samvalg. I tillegg er dette en fin anledning til å bygge nettverk og etablere kontakt med andre som er interessert i samvalg.

Klikk her for å få informasjon om påmelding, program og tidspunkt for neste møte.

Motivasjonsfilmer om samvalg

“Beslutninger som passer til den enkelte”
Johanne-Kristine Mortensen
Ungdomsrådet, UNN
“Tørre å spørre”
Siri Engstad
Erfaringskonsulent
“Det er deg det gjelder”
Jøran Hjelmesæth
Professor UIO, Senterleder Sykehuset i Vestfold
“Det er min kropp”
Ellinor Paulsen
Pasient

Aktiviteter og tidsbruk

Tidslinjen gir et eksempel på anbefalt rekkefølge av aktiviteter.
God planlegging gjør gjennomføringen enklere og mindre tidkrevende for alle ansatte.