Implementering av samvalg

Målet med samvalgsveiviseren er å bidra med praktiske råd for innføring av samvalg i en klinisk hverdag. Målgruppen er ledere, klinikere og brukerrepresentanter som skal implementere samvalg i sin klinikk/avdeling.

Klikk på ikonene for å komme til temasidene

Samvalg innebærer at pasient og helsepersonell sammen kommer fram til hvilken undersøkelse, behandling og oppfølging som passer best for pasienten.

«Ved samvalg samarbeider pasient og helsepersonell om å treffe beslutninger om utredning, behandling og oppfølging, i den grad og på de måter pasienten ønsker. Pasienten får støtte til å vurdere alternativene, ut fra beste tilgjengelige kunnskap om fordeler og ulemper, og til å utforske egne verdier og preferanser.» (Nasjonal sykehusplan 2016 – 2019).

For å ta gode beslutninger trenger vi kunnskap om hvordan valgene vil påvirke oss. Samvalg fører til økt kunnskap og medvirkning ved at pasienten får informasjon om fordeler og ulemper ved de ulike alternativene, og gir rom for å ta hensyn til preferanser og bekymringer. Behandleren får økt kunnskap om pasientens helse og livssituasjon. Dette gir grunnlag for å ta gode beslutninger, og styrker pasientens evne til å ta del i valg.

Forskning viser at samvalg:

  • Gir mer fornøyde og bedre informerte pasienter
  • Øker gjennomføring av påbegynt behandling
  • Ofte leder til valg av mer konservativ behandling
  • Kan bidra til færre pasientklager
    (Cochrane, 2017)

Samvalg er en pasientrettighet, forankret i bl. a. pasientrettighetsloven og helsepersonelloven, ulike stortingsmeldinger og i oppdragsdokumentene til helseforetakene (se referanselisten).

“Seks steg til samvalg” strukturerer kommunikasjonen i konsultasjoner der det må tas en beslutning. For pasienten blir det lettere å forstå og huske informasjonen, og for helsepersonellet er det en hjelp til å holde en stødig kurs i samtalen. Rekkefølgen sikrer kvaliteten på kommunikasjonen og at samtalen legger til rette for samvalg. Dette er viktig for at pasienten skal kunne delta i valget.

I e-læringskurset «Seks steg til samvalg» (40 min.) lærer du mer om metoden. Kurset er spesielt utviklet for behandlere.

Samvalg er aktuelt der det finnes flere tilgjengelige behandlingsmuligheter, og der pasientens egne verdier og preferanser er avgjørende for hva som er riktig beslutning.

Det er viktig å ta med alle muligheter, inkludert det å ikke gjøre noe, eller vente og se. Strukturen i samtalen legger til rette for at pasienten får nødvendig informasjon, i riktig rekkefølge, for å kunne delta i valget (se e-læringskurset «Seks steg til samvalg»).

  • Flytskjema for samvalg med pasient og behandler som viser om samvalg er aktuelt eller ikke

Samvalgsveiviseren er inspirert av National Health Service (NHS, England) sin Summary guide for implementering av samvalg. NHS sier dette om guiden: «This guide provides best practice advice, not statutory guidance».

Samvalgssenteret har tilpasset guiden til klinisk hverdag gjennom dialog med pasienter og klinikere. Veiviseren har vært pilotert i en stor poliklinikk ved Universitetssykehuset Nord-Norge, og tas nå i bruk også ved andre sykehus. Innholdet er under kontinuerlig forbedring.

Ta gjerne kontakt dersom du har innspill eller ønsker å komme i gang med implementering av samvalg.

Samvalgssenteret inviterer regelmessig til et nettbasert fagnettverk som gjennomføres digitalt.

Hensikten er å dele og øke kunnskap om samvalg. I tillegg er dette en fin anledning til å bygge nettverk. Møtene er åpne for alle.

Klikk her for å få informasjon om påmelding, program og tidspunkt for neste møte.

Motivasjonsfilmer om samvalg

“Beslutninger som passer til den enkelte”
Johanne-Kristine Mortensen
Ungdomsrådet, UNN
“Tørre å spørre”
Siri Engstad
Erfaringskonsulent
“Det er deg det gjelder”
Jøran Hjelmesæth
Professor UIO, Senterleder Sykehuset i Vestfold
“Det er min kropp”
Ellinor Paulsen
Pasient